پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3696)

– بیان شدید هیجانهای مثبت و منفی– تمایل به گفتگوی مداوم– دراولین مرحله حل اختلاف ‌زوج ناموفق سعی میکند عقیده طرف دیکر را بداند.– هیجانهای مثبت ومنفی زیادی– سازگار با نقشهای جنسی سنتیزوج اجتنابی- داشتن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (3692)

?-?- حفاظتحفاظت گروههای عاملی در شیمی آلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. گروههای محافظت کننده در شیمی سنتز بویژه در سنتزهای چند مرحلهای نقش کلیدی دارند.4-1 هنگامی که هدف سنتز یک مولکول نسبتاً پیچیده است، ادامه مطلب…

By 92, ago