پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1155)

2-4-3- ماکس وبر31فصل سوم34روش تحقیق343-1- مقدمه353-2- تعریف مفهومی و عملیاتی353-2-1-افسردگی و غمگینی353-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی363-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان373-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار373-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل383-2-6-مشکلات ناشی از درمان383-3-ابزار جمع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1157)

1-9: قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی101-10: تعاریف عملیاتی واژگان پژوهش111-10-1: مدیریت دانش:111-10-2: فرآیند:11 سایت منبع 1-10-3: قابلیت نوآوری:111-10-4: عملکرد بازار:111-10-5: توسعه محصول جدید:111-10-6: عملکرد توسعه محصول جدید:131-10-7: زنجیره تأمین:131-11: ساختار فصل های پژوهش13فصل دوم:15مبانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3698)

پ?ر?م?د?ن-6-کربونیتریل (a62)……………………………………………………………………………………………..302-2-4 مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات پ?ر?ـدو[3،2-d] پ?ر?م?د?ن………………………………………………………382-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 422-4 پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………42فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………………433- کارهای تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………443-1 تکنیک های عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..443-2 تهیه 3-(6-آمینو-4-اکسو-2-تیوکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدین-5-ایل)-3-اکسـوپروپان نیتریل (61)………………………………………………………………………………………………………………………………………..44عنوان صفحه3-3 روش نمونه: تهیه 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)…………………………………………….463-4 ادامه مطلب…

By 92, ago