پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1155)

2-4-3- ماکس وبر31فصل سوم34روش تحقیق343-1- مقدمه353-2- تعریف مفهومی و عملیاتی353-2-1-افسردگی و غمگینی353-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی363-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان373-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار373-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل383-2-6-مشکلات ناشی از درمان383-3-ابزار جمع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1157)

1-9: قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی101-10: تعاریف عملیاتی واژگان پژوهش111-10-1: مدیریت دانش:111-10-2: فرآیند:11 سایت منبع 1-10-3: قابلیت نوآوری:111-10-4: عملکرد بازار:111-10-5: توسعه محصول جدید:111-10-6: عملکرد توسعه محصول جدید:131-10-7: زنجیره تأمین:131-11: ساختار فصل های پژوهش13فصل دوم:15مبانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3698)

پ?ر?م?د?ن-6-کربونیتریل (a62)……………………………………………………………………………………………..302-2-4 مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات پ?ر?ـدو[3،2-d] پ?ر?م?د?ن………………………………………………………382-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 422-4 پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………42فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………………433- کارهای تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………443-1 تکنیک های عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..443-2 تهیه 3-(6-آمینو-4-اکسو-2-تیوکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدین-5-ایل)-3-اکسـوپروپان نیتریل (61)………………………………………………………………………………………………………………………………………..44عنوان صفحه3-3 روش نمونه: تهیه 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)…………………………………………….463-4 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3699)

اگر نوجوان بزهکار در یک محیط مشاوره ای گرم وپذیرا قرار گیرد خودش می تواند به حل مشکلاتش اقدام کند.درنتیجه براستفاده از متون مشاوره تأکید چندانی نمی شود.ازمشخصات عمده این روش آن است که اولاً ادامه مطلب…

By 92, ago