H0: 1=2
4ـ بین تعداد فرزندان افراد توتون کار و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
5ـ بین سطح سواد توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
6ـ شغل اصلی توتون کاران بر میزان نیازهای آموزشی آنان تاثیر گذار است.
H1: 12 … H0: 1=2 = …
7ـ بین سطح زیر کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
8ـ بین سابقه فعالیت در زمینه کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
9ـ نوع مالکیت اراضی زراعی( توتون ) بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران تاثیر گذار است
H1: 12 … H0: 1=2 = …
10ـ بین میزان درآمد سالیانه توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
11ـ بین توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.
H1: 12
H0: 1=2
12ـ بین تعداد دفعات تماس مروج با توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
13ـ بین میزان دفعات شرکت توتون کاران در کلاسهای آموزشی در زمینه کاشت، ‌داشت و برداشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
14ـ بین تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
15ـ بین میزان استفاده توتون کاران از نشریات و مجلات آموزشی – ترویجی و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
16ـ بین میزان استفاده توتون کاران از نمایش فیلم های آموزشی – ترویجی در خصوص کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
17ـ بین توتون کارانی که عضو تشکل ها یا تعاونی توتونکاری می باشند با سایرینی که عضو نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.
H1: 12
H0: 1=2
14 -1 روش‌های تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق پس از جمع‌‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است که در ذیل به ویژگی هر یک از آنها پرداخته می‌شود.
الف) آمار توصیفی
آمار توصیفی به توصیف افراد گروه خاصی که مورد مشاهده قرار گرفته‌اند محدود می‌شود و در مورد افراد خارج از این گروه هیچ‌گونه نتیجه‌گیری نمی‌گردد. در قسمت آمار توصیفی این تحقیق ابتدا جداول توزیع فراوانی تهیه گردید و سپس مواردی چون فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، میانه، نما (مد)، انحراف معیار محاسبه گردیدند.
ب) آمار استنباطی
در تحلیل استنباطی هدف آن است که بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتایجی در مورد جامعه به دست آید در بخش آمار استنباطی از آماره‌های نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون من – وایت‌نی، آزمون کروسکال والیس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید که به برخی از خصوصیات و ویژگی‌های آزمون‌های انجام شده در ذیل اشاره می‌گردد.
ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به عنوان ساده‌‌ترین نوع تحلیل همبستگی شناخته شده است. وقتی جهت متغیرها به جای اندازه‌های فاصله‌‌ای یا نسبی به صورت اندازه‌های رتبه‌ای بیان شوند از این ضریب استفاده می‌شود این ضریب شاخصی برای تعیین نوع همبستگی و میزان درجه رابطه بین صفات می‌باشد و مقدار آن نیز بین 1 و 1- در نوسان است. همبستگی مثبت و کامل برابر 1+ است یعنی در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن به متغیر دیگر افزوده می‌شود. همبستگی کامل و منفی برابر 1- است یعنی این که در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن از متغیر دیگر کاسته می‌شد و بالاخره این که فقدان کامل همبستگی برابر صفر می‌باشد.
در مواقعی که داده‌های آماری به صورت کیفی غیر اسمی یعنی در مقیاس ترتیبی بیان شده باشد برای مقایسه دو میانگین از دو گزاره مختلف، از آزمون من وایت نی استفاده می‌‌کنیم در واقع این آزمون در مقابل حالت دوم آزمون t استودنت قرار دارد.
اساس و پایه این آزمون رتبه دادن به متغیرها است، در واقع هدف این آزمون آن است که معلوم شود آیا دو جامعه از لحاظ وضع تمرکز با هم فرق معنی‌‌داری دارند و یا این که اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.
هنگامی که تعداد گروههای مورد مقایسه بیش از دو تا و متغیرها رتبه‌ای باشند از آزمون کروسکال والیس استفاده می‌گردد. این آزمون مکمل آزمون من – وایت نی و جایگزین رتبه‌ای آزمون F می‌باشد. کارآیی این آزمون در حدود 95 درصد آزمون F است و محدودیت کمتری دارد و متفاوت بودن یا نبودن بیش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
برای بررسی اثر جمعی متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد اهمیت اصلی رگرسیون چند متغیره در تبین بکارگیری همزمان روابط و تأثیرات متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است. در رگرسیون چند متغییره مقادیر یک متغیر (Y ) توسط مقادیر دو یا چند متغییر دیگر (X1, X2, … ) برآورد می شود
جدول 1-1 : بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق
ردیفمتغیر مستقلنوع
مقیاسمتغیر وابسته
نوع مقیاسنوع آمار تحلیلی1سن فاصله ای میزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن2جنسیت اسمی میزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی3وضعیت تاهل اسمی میزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی4تعداد فرزندانفاصله ای میزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن5سطح تحصیلاترتبه ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن6شغل اصلی اسمی میزان نیازهای آموزشیرتبه ایکروسکال7سطح زیر کشت توتونفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن 8سابقه کشت توتونرتبه ای میزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن 9نوع مالکیت اسمی میزان نیازهای آموزشیرتبه ایکروسکال10میزان درآمد سالیانه از کشت توتونفاصله ای میزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن11استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیاتاسمی میزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی12دفعات تماس با مروج دخانیاتفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن13دفعات شرکت در کلاس های آموزشی فاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن14دفعات بازدید از مزارع نمونه توتونفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن15استفاده از مجلات و نشریات ترویجی رتبه ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن16استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی رتبه ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن17عضویت در تعاونی ها یا تشکل های توتون کاران اسمیمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی فصل دوم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه
تحقیق حاضر نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان را مورد بررسی قرارداده و نتایج حاصل از آن در دو بخش توصیفی و استنباطی آورده شده است هدف عمده تحلیل توصیفی در این تحقیق، معرفی ویژگی ها فردی توتون کاران و نیز نیازهای آموزشی آنان در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون و همچنین توصیف آماری عوامل مورد مطالعه در تحقیق بوده است. در تحلیل استنباطی رابطه بین متغیرهای مورد نظر سنجیده شده و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ارائه می گردد.
آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون کاران استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند که برای توصیف متغیرهای مستقل و وابسته از مشخصه های آماری نظیر جداول توزیع فراوانی درصد فراوانی، فراوان تجمعی، میانگین، میانه، نما، انحراف معیار،‌کمینه و بیشینه استفاده گردیده است.
ســن
متوسط سن افراد مورد مطالعه در این تحقیق 44 سال می باشد،که جوانترین آنها 19 سال و مسن ترین آنها 80 سال داشته اند. بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی 31 تا 40 سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه بیشتر از 80 سال است و انحراف معیار بدست آمده نیز برابر 81/14 می باشد.
جدول1-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن
طبقات سنفراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی30سال و کمتر
40-31
50-41
60-51
70-61
بیشتر از 70
بدون پاسخ 32
50

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

45
20
15
10
33/18
6/28
7/25
4/11
6/8
7/5
7/16/18
1/29
2/26
6/11
7/8
8/5
-6/18
7/47
8/73
5/85
2/94
100
-جمع 175100100- میانگین : 44 سال میانه : 3 مد :2 انحراف معیار : 81/14
کمترین سن : 19 بیشترین سن : 80
جنسیت
از نظر جنسیت در این تحقیق 165 نفر (3/94%) از افراد مورد مطالعه مرد و 10 نفر (7/5%) زن می باشند.
جدول 2-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت
جنسیتفراوانیدرصد واقعی درصد تجمعیمرد
زن165
103/94
7/53/94
100جمع 175100-
تاهل
در تحقیق حاضر 163 نفر (1/93%) از افراد مورد مطالعه متاهل و 12 نفر (9/6%) نیز مجرد می باشند.
جدول 3-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل
وضعیت تاهلفراوانیدرصد واقعی درصد تجمعیمتاهل
مجرد163
121/93
9/61/93
100جمع 175100-
فرزندان
میانگین تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در این تحقیق 4 نفر بوده است که بیشترین تعداد فرزند 12 نفر و بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 3 الی 4 فرزند می باشد.
جدول 4 -2: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان
تعداد فرزندانفراوانیدرصد درصد واقعیدرصد تجمعی2-1
4-3
6-5
8-7
بیشتر از 8
بدون پاسخ 33
54
46
18
8
169/18
9/30
3/26
3/10
6/4
1/98/20
34
9/28
3/11
5
-8/20
7/54
6/83
95
100
-جمــع 175100100-میانگین : 4 میانه : 2 مد :2 انحراف معیار : 47/2
کمینه : صفر بیشینه : 12
سطح تحصیلات
از نظر سطح تحصیلات، حدود 35 درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بی سواد و 27 درصد افراد نیز دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند. کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات دیپلم و به بالا با فراوانی 4 نفر(5/2 درصد) می باشد. همچنین حدود 19 درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی، 5/10 درصد افراد دارای تحصیلات دیپلم و حدود 6 درصد افراد دارای تحصیلات دبیرستانی می باشند. لازم به ذکر است که 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذکور پاسخ نداده اند.
جدول 5 -2: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلات
میزان تحصیلاتفراوانیدرصد درصد واقعیدرصد تجمعیبی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
بالاتر از دیپلم
بدون پاسخ60
46
32
10
18
4
53/34
3/26
3/18
7/5
3/10
3/2
9/23/35
1/27
8/18
9/5
6/10
4/2
-3/35
4/62
2/81
1/87
6/97
100
-جمــع 175100100-
شغل اصلی
به لحاظ شغل اصلی حدود 5/67 درصد از افراد مورد مطالعه، کشاورز و حدود 22درصد نیز دارای شغل توام کشاورزی و دامداری می باشند همچنین حدود 5/1 درصد افراد داری شغل دامداری، 2/1 دارای شغل باغداری، 7/1 درصد دارای شغل کارمندی و 5/3 درصد دارای شغل آزاد می باشند. ضمن اینکه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذکور پاسخ نداده اند.
جدول 6-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلی
شغل اصلیفراوانی درصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعیکشاورز
دامدار
باغدار
کارمند
آزاد
کشاورز و دامدار
بدون پاسخ 115
7
2
3
6
37
57/65
4
1/1
7/1
4/3
1/21
9/26/67
1،4
2/1
8/1
5/3
8/21
-6/67
8/71
9/72
7/74
2/78
100
-جمــع 100100-مالکیت زمین کشاورزی آبی
متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود یک هکتار و نیم بوده است که بیشرین میزان مالکیت 6 هکتار و کمترین میزان مالکیت 5/0 هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 1 هکتار و به پایین و کمترین فراوانی مربوط به طبقه 4-1/3 هکتار زمین بوده است، به طور کلی بررسیها نشان می دهد که 86 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که مالک زمین کشاورزی آبی کمتر از 2 هکتار می باشند.
جدول 7-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی
زمین کشاورزی آبی (هکتار)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی1 هکتار و کمتر
2-1/1
3-1/2
4-1/3
بیشتر از 4
بدون پاسخ83
64
12
4
8
44/47
6/36
9/6
3/2
6/4
3/25/48
4/37
7
3/2
7/4
-5/48
86
93
3/95
100
-جمع175100100100 میانگین : 67/1 میانه : 2 مد :1 انحراف معیار : 11/1
کمینه : 5/0 بیشینه : 6
مالکیت زمین کشاورزی دیم
متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود دو هکتار بوده است که بیشرین میزان مالکیت 7 هکتار و کمترین میزان مالکیت 5/0 هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 1 هکتار و به پایین و کمترین فراوانی مربوط به طبقه 4-1/3 هکتار زمین بوده است، به طور کلی بررسیها نشان می دهد که 72 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که مالک زمین کشاورزی دیم کمتر از 2 هکتار می باشند.
جدول 8-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم
زمین کشاورزی دیم (هکتار)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی1 هکتار و کمتر
2-1/1
3-1/2
4-1/3
بیشتر از 4
بدون پاسخ49
30
16
4
10
6628
1/17
1/9
3/2
7/5
7/3745
5/27
7/14
7/3
2/9
-45
5/72
2/87
8/90
100
-جمع175100100100 میانگین : 03/2 میانه : 2 مد :1 انحراف معیار : 40/1
کمینه : 5/0 بیشینه : 7
مالکیت اراضی تحت کشت توتون
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که 72 درصد از افراد مورد مطالعه، زمین های کشاورزی تحت کشت توتون آنها از نوع مالکیت شخصی می باشد، همچنین 5/18 درصد از افراد مورد مطالعه زمین های تحت کشت توتون آنها از نوع نظام های اجاره ای، 6 درصد از نوع مالکیت شخصی و اجاره ای و 5/3 درصد نیز از نوع نظام بهره برداری ارباب ـ رعیتی می باشد.
جدول 9-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی
نوع مالکیت فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعیشخصی
اجاره ای
ارباب ـ رعیتی
شخصی و اجاره ای
بدون پاسخ 121
31
6
10
71/69
7/17
4/3
7/5
472
5/18
5/3
6
-72
5/90
94
100
-جمع175100100100سطح زیر کشت توتون
متوسط سطح زیر کشت توتون در این تحقیق حدود یک هکتار است که بیشرین میزان سطح زیرکشت توتون 4 هکتار و کمترین آن 5/0 هکتار بوده است. هچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی سطح کشت توتون مربوط به طبقه 1 هکتار و به پائین بوده است ضمن اینکه 91 نفر از افراد مورد مطالعه بین 5/0 تا 2 هکتار توتون کشت نموده اند.
جدول 10-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان زمین تحت کشت توتون
زمین تحت کشت توتون (هکتار)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی1 هکتار و کمتر
2-1/1
3-1/2
بیشتر از 3
بدون پاسخ117

36
7
8
79/66
6/20
4
96
46/69
4/21
2/4
8/4
-6/69
1/91
2/95
100
-جمع175100100- میانگین : 16/1 میانه : 1 مد :1 انحراف معیار : 86/0
کمینه : 5/0 بیشینه : 4
میزان درآمد از شغل توتون کاری
متوسط میزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون کاری در این تحقیق، 530958 تومان در طول سال بوده است که کمترین میزان درآمد 50 هزار تومان و بیشترین میزان درآمد 3 میلیون تومان بوده است، همچنین بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه در خصوص میزان درآمد در طبقه 100 تا 300 هزار تومان قرار دارد. ضمن اینکه بیش از 65 درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از 500 هزارتومان در طول یک سال از شغل توتون کاری درآمد کسب می نمایند.
جدول 11-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان درآمد از شغل توتون کاری
درآمد سالیانه(تومان)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی100000 و کمتر
300000-100000
500000-300001
700000-500001
900000-700001
1100000-900001
1300000-1100001
1500000-1300001
بیشتر از 1500000
بدون پاسخ 22
53
34
16
9
18
5
6
4
86/12
3/30
4/19
1/9
1/5
3/10
9/2
4/3
3/2
6/42/13
7/31
4/20
6/9
4/5
8/10
3
6/3
4/2
-2/13
9/44
3/65
9/74
2/80
91
94
6/97
100جمع175100100- میانگین : 530985 میانه : 3 مد :2 انحراف معیار : 493098
کمینه : 50000 بیشینه : 3000000
سابقه فعالیت توتون کاری
متوسط سابقه فعالیت افراد مورد مطالعه در زمینه‌ کشت توتون 15 سال بوده است که بیشترین آن 60 سال و کمترین آن 1 سال می باشد و بیشترین فراوانی نیز مربوط به طبقه 5 سال و به پائین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد که حدود 62 درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از 10 سال سابقه فعالیت در خصوص کشت توتون دارند.
جدول 12-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعالیت توتون کاری
سابقه فعالیت (سال)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی 5 سال و کمتر
10-6
15-11
20-16
25-21
بیشتر از 25
بدون پاسخ 64
41
15
8
5
37
56/36
4/23
6/8
6/4
9/2
1/21
9/26/37
1/24
8/8
7/4
9/2
8/21
-6/37
8/61
6/70
3/75
2/78
100
-جمع175100100-میانگین : 15 میانه : 2 مد : 1 انحراف معیار : 48/15
کمینه : 1 بیشینه : 60
تسهیلات حمایتی
از نظر استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات ( وام، نهاده های کشاورزی و …) 5/65 درصد از افراد مورد مطالعه از این تسهیلات استفاده نموده اند و 5/35 درصد نیز عدم استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات را اظهار داشته اند.
جدول 13-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهیلات حمایتی
استفاده از تسهیلات فراوانیدرصد درصد تجمعیبلی
خیر115
607/65
3/347/65
100جمع 175100-نوع استفاده از تسهیلات حمایتی
بررسی ها نشان مید هد که 5/32 درصد از افراد مورد مطالعه از مساعده کشت و 23 درصد از مساعده کشت و وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون و 5/4 درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده نموده اند.
جدول 14-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتی
نوع استفاده از تسهیلات فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعیمساعده کشت
وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون
وام پمپ و سمپاش
موارد 1 و 3
موارد 1، 2 و 3
بدون پاسخ57
4
8
40
6
606/32
3/2
6/4
9/22
4/3
3/346/49
5/3
7
8/34
2/5
-6/49
53
60
8/94
100
-جمع 175100–دفعات تماس با مروج
متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون کاران در این تحقیق 13 بار در طول سال بوده است که که کمترین تعداد دفعات تماس صفر و بیشترین تعداد دفعات تماس 40 بار در طول سال بوده است. 42 نفر (26% ) از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که بین 6 تا 10 بار با مروجان کشاورزی شرکت دخانیات در تماس بوده اند. همچنین 125% درصد توتون کاران بین 11تا 15 بار و 20 درصد توتون کاران بین 1 تا 5 بار و 17 درصد نیز بین 16 تا 20 بار با مروجان کشاورزی شرکت دخانیات در تماس بوده اند.
جدول 15-2 : توزیع فراوانی دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات
دفعات تماس
با مروجفراوانی درصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی5-1
10-6
15-11
20-16
25-21
بیشتر از 25
بدون پاسخ 33
42
41
28
8
10
139/18
24
4/23
16
6/4
7/5
4/74/20
9/25
3/25
3/17
9/4
2/6
-4/20
3/46
6/71
9/88

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید