1-9: قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی10
1-10: تعاریف عملیاتی واژگان پژوهش11
1-10-1: مدیریت دانش:11
1-10-2: فرآیند:11

1-10-3: قابلیت نوآوری:11
1-10-4: عملکرد بازار:11
1-10-5: توسعه محصول جدید:11
1-10-6: عملکرد توسعه محصول جدید:13
1-10-7: زنجیره تأمین:13
1-11: ساختار فصل های پژوهش13
فصل دوم:15
مبانی نظری و پیشینه پژوهش15
2-2: مدیریت دانش18
2-2-1: داده ها، اطلاعات و دانش:20
2-2-2: دانش پنهان و آشکار21
2-2-3: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش21
2-2-4: استراتژی های مدیریت دانش22
2-2-5: فرآیندهای مدیریت دانش24
2-3: عملکرد توسعه محصول جدید35
2-3-1: الف) توسعه ی محصول جدید35
2-3-2: ب) اهداف فرایند توسعه محصول36
2-3-3: مقایسه الگوهای توسعه محصول39
2-3-4: عوامل موفقیت پروژه های توسعه محصول جدید (NPD)43
2-3-5: عملکرد توسعه محصول جدید44
2-4: تحقیقات مرتبط خارجی46
2-5: تحقیقات مرتبط داخلی48
2-6: جمع بندی50
فصل سوم:51
روش شناسی پژوهش51
3-2: موضوع و روش تحقیق61
3-3: جامعه آماری62
3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری62
3-5: متغیرهای تحقیق63
3-6: ابزار گردآوری اطلاعات64
3-7: روایی و پایایی ابزار سنجش65
3-8: فرضیههای تحقیق68
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده ها69
3-9-1: تحلیل عاملی تأییدی70
3-9-2: تعیین برازش مدل72
3-9-3: آزمون فرضیات پژوهش از طریق تحلیل مسیر73
3-10: جمع بندی73
فصل چهارم:75
تجزیه و تحلیل75
داده های پژوهش75
4-1: مقدمه77
4-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی77
4-2-1- جنسیت79
4-2-2- وضعیت تحصیلی79
4-3 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی80
4-3-1: سابقه کاری80
4-3 -2: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری81
4-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق81

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3-4- وضعیت متغیر مدیریت دانش82
4-3-5- وضعیت متغیر عملکرد توسعه محصول جدید84
4-3-6- وضعیت ابعاد متغیر مدیریت دانش84
4-4: نمودار راداری متغیرهای تحقیق86
4-4-1- وضعیت ابعاد متغیر عملکرد توسعه محصول جدید86
4-5: نمودار راداری متغیرهای تحقیق88
4-6- آزمون فرضیات تحقیق88
4-6-1: آزمون کفایت نمونه گیری88
4-6-2 تحلیل عاملی تأییدی89
4-6-2-1- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش89
‌4-6-2-3- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق96
4-6-2-4- مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق98
4-6-2-5- همبستگی بین متغیرها99
4-6-3- مدل معادلات ساختاری100
4-6-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق101
4-6-3-2- آزمون فرضیات فرعی تحقیق102
4-7- آزمون‌های برازندگی مدل105
جمع بندی فصل106
فصل پنجم:108
نتیجه گیری و پیشنهاد108
5-1: مقدمه111
5-2: نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق111
5-3: مقایسه با سایر تحقیقات116
5-4: پیشنهادات117
5-4-1: پیشنهادهای کاربردی117
5-4-2: پیشنهادهای برای پژوهشگران آینده118
5-5: محدودیت های پژوهش119
منابع و مأخذ120
فهرست جداول
جدول 1-2 انواع فرآیندهای مدیریت دانش(جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی، 1391)24
جدول 2-2: شاخصهای فرآیند کسب، خلق و تولید دانشدر زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391)26
جدول 2-3: شاخصهای فرآیند سازماندهی، نگهداریو انبار در زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی1391)29
جدول2-4 : شاخصهای فرآیند انتقال، اشتراکو توزیع در زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی، 1391)30
جدول2-5 شاخصهای فرآیند استفاده، کاربرد و بهره برداری در زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391)32
جدول 2-6: شاخصهای فرآیند ارزیابی و بازخور در زنجیره تامین جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391)35
جدول 2-7 :پژوهش های کاربردی در زمینه فرایند توسعه محصول جدید43
جدول2-8 : ون پای ونگ(2009)45
جدول 3-1 مشخصه پرسشنامه اصلی مورد بررسی64
جدول 3-2 : ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق66
جدول 3-3 برخی از آزمونهای برازندگی مدل در معادلات ساختاری(هومن، 1387)72
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت79
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی80
جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری81
جدول 4-4- آماره های یک نمونه ای82
جدول 4-5- آزمون یک نمونه ای82
جدول 4-6- آماره های یک نمونه ای84
جدول4-7- آزمون یک نمونه ای84
جدول 4-8- آماره های یک نمونه ای85
جدول 4-9- آزمون یک نمونه ای85
جدول 4-10- آمار های یک نمونه ای86
جدول4-11- آزمون یک نمونه ای87
جدول4-12: آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت88
جدول 4-13 : همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق100
جدول 4-14 : شاخص های برازش مدل106
جدول 5-1: نتایج فرضیات تحقیق114
فهرست اشکال
شکل 2-1:ارتباط بین داده ها، اطلاعات و دانش(توربان و افرایم، 2006)20
شکل2-2:چرخه سیستم مدیریت دانش(توربان و افرایم، 2006)23
شکل 3-2 فرآیندهای اصلی مدیریت دانش25
شکل 4-2 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری92
شکل 4- 3 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت تخمین استاندارد94
شکل 4- 4 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری95
شکل 4- 5 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد97
شکل 4- 6 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری97
شکل 4- 7 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد98
شکل 4-8 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری99
شکل 4-9 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد101
شکل 4-10 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری102
شکل 4-11 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد (فرضیات فرعی)103
شکل 4-12 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری (فرضیات فرعی)104
فهرست نمودارها
نمودار1-2: فرایند توسعه محصول جدید42
نمودار 1-4 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت79
چکیده:
امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده، به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این پژوهش با هدف “تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید” به صورت موردی زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان اجرا شد. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته ای که مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مدل شفیعی نیک آبادی (1391) و ون پای ونگ (2009) گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سابقه کاری و تحصیلات و جنسیت پرداخته می‌شود. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن معناداری روابط میان سوالات و متغیرها و برازش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا تی یک نمونهای استفاده شده است و پس از بررسی روایی سوالات پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها نشان میدهد که بین استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد، طبق نتایج بدست آمده از پنج فرضیه فرعی تحقیق حاضر، سه فرضیه یعنی خلق دانش- عملکرد توسعه محصول جدید، ثبت، ذخیره و نگهداری دانش- عملکرد توسعه محصول جدید و ارزیابی و بازخور دانش- عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به عدد معناداری آنها تأیید شدند. این پژوهش در خاتمه به ارائه پیشنهادهای کاربردی پرداخته است.
کلمات کلیدی: استراتژی های مدیریت دانش، عملکرد توسعه محصول جدید، توسعه محصول جدید.
1-1: مقدمه
از اواخر قرن گذشته میلادی تا زمان حال، بحث مدیریت دارایی های نامشهود سازمان به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان بسیار مورد توجه واقع شده است از بین این داراییها، دانش بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته و به عنوان مهمترین دارایی نامشهود سازمان مورد تأکید قرار گرفته است. اکنون بحث مدیریت دانش به یکی از موضوعات اصلی در تحقیقات مدیریت در سراسر دنیا تبدیل شده است و آن را به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت کردن اطلاعات و ابزاری استراتژیک برای مدیریت و راهی مؤثر برای کسب مزیت رقابتی پایدار می دانند(شفیعی نیکابادی، 1391). از جمله تحولات چشمگیر در قلمرو علوم مدیریت، بروز و ظهور پدیده هایی همچون مدیریت دانش و توسعه محصول جدید می باشد. برای موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، باید بین انسانها قابل مبادله بوده وتوانایی رشد داشته باشد. دانش نحوه حل مشکلات، می تواند کسب شود و بدین ترتیب مدیریت دانش قادر خواهد بود یادگیری سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگری می شود، توسعه دهد. سازمانهای آگاه می دانند که دانش، سرمایهای فکری است و تنها سرمایه ای است که با گذشت زمان تغییر میکند و اگر به طور مؤثری مهار شود، میتواند خلاقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید. استفاده از کل منابع فکری سازمان، میتواند مزایای مالی قابل توجهی را در پی داشته باشد .
در عصر حاضر، شتاب تغییرات در علوم و فناوریهای پیشرفته، به قدری فزونی یافته است که شتاب در نوآوریِ محصولات تولید شده با تکنولوژی و ایجاد دانش و توسعه آن، از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است (نوو و چان، 2007). همچنین شرکتهای موفق امروزی شرکتهایی هستند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و ناآشنا، دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصیِ راهبردی در تمامی لایهها و بخشهای مختلف سازمان توسعه داده و به دنبال تبدیل آن به فناوری و محصولات جدید باشند (نوناکا و تاکوچی، 1995).
دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمانها در نظر گرفته شده است و مدیریت مؤثر آن هم، برای موفقیت امری ضروری است (نوو و چان، 2007). نوناکا و تاکوچی (1995)، شرکت های موفق را شرکت هایی می دانند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و ناآشنا، دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصی راهبردی در تمامی لایهها و بخش های مختلف سازمان توسعه داده و بدنبال تبدیل به فناوری و محصولات جدید باشند. (شفیعی نیکابادی، 2007).
1-2: بیان مسئله
امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار عموماً نیاز به محصولات و خدمات رشد چشمگیری پیدا کرده است افزایش جمعیت و متنوع شدن نیازها نیز از جمله عواملی است که سازمان ها را به دستیابی به محصول و کارایی جدیدتر ترغیب میکند (مارتین پیت 2008). ویگ (1995) مدیریت دانش را مجموعه ای از فرایندهای تعریف شده یا روش های مورد استفاده جستجوی اطلاعات در میان دانش های مختلف مدیریت عملیات تعریف می کند. لر (1999) اشاره می کند که مدیریت دانش شامل جمع آوری اطلاعات و انتقال اطلاعات به متقاضی می باشد. فعالیت هایی مثل کسب دانش، تصحیح دانش، ذخیره دانش و به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان به طور مؤثر می تواند ارزش داراییهای دانشی سازمان را افزایش دهد، که به آن مدیریت دانش می گویند. گرنت (1996) فکر می کرد که مدیریت دانش میتواند به عنوان ادغام دانش در نظر گرفته شود. استراتژی مدیریت دانش رویکردی کلی به سازمان برای ایجاد هماهنگی میان منابع و توانمندیهای دانشی با مجموعه الزامات آن استراتژی است (زاک 1999). نوآوری از کپی کردن یک استراتژی مؤثرتر است. شرکت هایی با فناوری جدید که از روش های مدیریت دانش برای ایجاد استراتژی های توسعه محصول جدید استفاده می کنند موفق تر هستند (پنگ و همکاران 2005). سانگ و پری (1995) توسعه محصول جدید را برای استراتژی و عملکرد بهتر شرکت پیشنهاد می کند. کلارک و ویل رایت (1993) اشاره می کنند که استراتژی توسعه محصول جدید همان فرایند پردازش اطلاعات است که همراه با مدیریت خوب دانش می باشد. در واقع قصد شرکت، تعهد در کاهش عدم قطعیت در توسعه محصول جدید است. همچنین در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که شرکت ها در بدست آوردن عملکرد بهتر در توسعه محصول جدید اگر بتوانند به تغییرات محیطی نسبت به رقبا زودتر پاسخ دهند،
میتوانند بهتر عمل کنند. استراتژی خوب انعطاف پذیر در سازمان می تواند سازمان دهنده واحد تحقیق و توسعه محصول جدید باشد. بنابراین اثربخشی مدیریت دانش نقش مهمی در استراتژی توسعه محصول جدید دارد. تیس و پیسانو (1994) تصور میکردند که شرکتها تنها بدنبال سریعترین نوآوری در محصول و دارا بودن توانایی مدیریت برای ادغام و تخصیص منابع داخلی و خارجی که باعث موفقیت جهانی در محیط رقابتی می شوند، بودند. بنابراین یکپارچه سازی داخلی و دانش خارجی در سازمان باعث برقراری مدیریتی خوب که منجر به یک اثر مثبت بر روی عملکرد توسعه محصول جدید است، می شود. کلارک و ویل رایت (1993) ادغام دانش را به بخش های داخلی و خارجی تقسیم می کنند. ترکیب این دو می تواند عملکرد محصول جدید را افزایش دهد. تیس و همکاران (1997) بر اهمیت ادغام دانش تأکید داشتند و اعتقاد داشتند که صاحبان کسب و کار به طور مؤثر باید در بدست آوردن و ادغام دانش خارجی برای توسعه ایده های نوآورانه تلاش کنند. مورمن (1995) اشاره کرد که سرمایه گذاری برای جذب اطلاعات بازار که میتواند عدم اطمینان را کاهش دهد در بدست آوردن فرصت های موفقیت تأثیر نسبتاً بالایی دارد. شرکت ها با استفاده از روش های مدیریت دانش خوب، می توانند عملکرد توسعه محصول جدید موفقی داشته باشند. عملکرد توسعه محصول جدید یک ساختار چندبعدی است. محققان با استفاده از ارزیابی عملکردها و اقدامات مختلف بر اساس تحقیقات مختلف تمرکز می کنند (کوپر و همکاران 1996). امروزه سرعت یافتن فرایندهاى توسعه محصول و ارائه سریعتر محصولات و خدمات در بازار مسئله اى است که شرکتها و سازمانها توجه خاصى به آن دارند.
اگر فرایند توسعه محصول را به مسابقه اى شامل سه زمان: 1) زمان تولید: مرحله توسعه ایده اولیه براى محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار؛ 2) زمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار و بازار سنجى محصول؛ 3) زمان کسب سود: مرحله گذر از نقطه سر به سر و کسب سود؛ در نظر بگیریم، شرکت و سازمانى برنده واقعى خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چنین موفقیتى منجر به این خواهد شد که فرایند توسعه محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم. جالب است که هنگام عرضه و ارائه محصولات به بازار سه نوع متفاوت از رویکردهاى ارائه محصول به بازار را بین رقبا شاهد خواهیم بود.
این رویکردها عبارتند از:
1) رویکرد اولین در بازار: سازمان علاقه مند است اولین سازمانى باشد که محصول جدیدى را به بازار عرضه مى دارد.
2) رویکرد سریع ترین دنباله رو: در این رویکرد سازمان نمى خواهد همچون حالت قبل اولین عرضه کننده محصول جدید در بازار نام بگیرد، ولى راغب است سریعترین شرکتى باشد که همان محصول را به بازار عرضه مى دارد.
3) رویکرد دنباله رو عادی: سازمان اولین دنباله رو نیست، ولى در زمره دنباله روهاى تولیدکننده و عرضه کننده محصول جدید قرار خواهد گرفت. در عصر حاضر، شتاب تغییرات در علوم و فناوری های سطح بالا به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیریی بشر فراتر رفته است. پس سازمانهای متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه های انسانی در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی مناسب با این شتاب بر نیایند. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمانها در نظر گرفته شده است و مدیریت مؤثر آن هم برای موفقیت ضروری است (نوو و چان 2007). نوناکا و تاکوچی (1995)، شرکت های موفق را شرکت هایی می دانند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و نا آشنا دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصی و راهبردی در تمامی لایه ها و بخش های مختلف سازمان توسعه داده و بدنبال تبدیل آن به فناوری و محصولات جدید باشند.
با تحقیقات صورت گرفته دانش یک فاکتور مهم در توسعه محصول به شمار میآید و فعالیتهای دانشی در قلب فرایندهای توسعه محصول جدید در نظر گرفته میشود از اینرو امروزه بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار تمایل به تصمیم گیری درباره چگونگی توانمند ساختن مدیریت دانش و یا حتی هماهنگ کردن فعالیت های NPD1 شرکت شان از طریق ابزارهای مدیریت دانش دارند (مانیان. 1390). از این رو) صنعت خوردرو با توجه به توسعهی وسیع و پیشرفت سریع و قابل توجه دانش و تجربه در آن در سطح دنیا بسیار رقابتی شده است و نیاز مدیریت دانش مخصوصاً در توسعه محصول جدید بسیار مهم و حیاتی و حساس تلقی میشود از طرفی با توجه به اینکه زنجیرهی تأمین در صنعت خودرو به لحاظ ساختار و زیر مجموعه های خود و نیز نوع ارتباط این مجموعه ها با یکدیگر بستر مناسبی برای سازماندهی دانش فراهم نموده است (رضایی، کراری، مصطفوی 1387).
محصولات جدید از ضروریات شرکت های امروزی به شمار میروند در حقیقت محصول جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان های امروزی است. امروزه بیشتر سازمان ها ضرورت برخورداری از عملکرد بهینهی توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کردهاند و برای داشتن چنین عملکرد موفقی تلاشهای بسیاری انجام داده اند و هزینههای هنگفتی را متقبل شدهاند. ماهیت عملکرد توسعهی محصول جدید یک مفهوم میان رشته ایست که از چند رشته برگرفته شده است و مدیریت دانش به عنوان مهمترین روشها و ابزارهای مورد استفاده جهت بهینه کردن عملکرد توسعهی محصول جدید شناخته شده است زیرا
فعالیتهای دانشی در قلب فرایندهای محصول جدید نهفته است (جان و هانگ 2009) همچنین در اقتصاد امروز رقابت دیگر شرکت در برابر شرکت نیست بلکه این زنجیره های تأمین هستند که به رقابت با هم
میپردازند زنجیره تأمین از سه جریان عمده اطلاعاتی، فیزیکی و پول در جریان است و هدف اصلی این زنجیره را میتوان به دستیابی به حداکثر ارزش دانست (شفیعی نیکابادی 1391) و از آنجایی که شرکت عقاب افشان برای پیشرفت در بازارهای رقابتی و جهانی امروز و جذب مشتریان و وارد شدن به بازارهای جدید نیاز به مزیت رقابتی جهت پیشرفت و توسعهی شرکت ها دارند پس بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعهی محصول جدید در زنجیره تأمین موجب مزیت رقابتی و حداکثر ارزش در سازمان میگردد.
در این تحقیق میتوان با استفاده از مدیریت دانش ضمن توسعه محصول جدید رشد قابل توجهی را ایجاد نمود و همچنین تأثیر هر یک از فرایندهای تشکیل دهنده مدیریت دانش (خلق، توزیع، ثبت و نگهداری، کاربرد و ارزیابی) را بر روی NPD بررسی نمود که این شناخت موجب پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان میشود و عوامل تأثیرگذار نیز شناسایی میگردد.
در سی سال اخیر پژوهشهای زیادی بر روی اثربخشی فرآیندهای توسعهی محصول جدید انجام شده و مدل های گوناگونی جهت سیستماتیک کردن این فرآیندها ارایه شده است. از طرفی شاخص هایی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت محصولات جدید توسط پژوهشگران معرفی شده است که برخی از آنها بین نتایج این پژوهشها مشترک بوده و برخی نیز متناسب با نوع کسب و کار و محصول مورد مطالعه متفاوت است، به طوری که امروزه فهرستی گسترده از این عوامل در دسترس است. مدیریت منظم و پیوسته در مورد دانش، یک فاکتور مهم در توسعهی محصول به شمار می آید و فعالیت های دانشی در قلب فرآیندهای توسعهی محصول جدید در نظر گرفته می شود. از این رو امروزه بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار تمایل به تصمیم گیری دربارهی چگونگی توانمند ساختن شرکتشان از طریق ابزارهای توسعه محصول جدید، مدیریت دانش و هماهنگ کردن فعالیت های مدیریت دانش هستند (مانیان و همکاران 1390).
حوزه ای که شرکت های خودورسازی با آن رو به رو هستند، ریشه در قابلیت استمرار در طراحی و عرضه محصول جدید به بازار، سریعتر و مؤثرتر از سایر رقبا میباشد که علت اصلی آن را می توان در چند دستهی اصلی بیان کرد که عبارتند از: عدم وجود سیستم های جمع آوری و نگهداری اطلاعات، استفاده از کالاهای کاهنده کیفیت و ارزان قیمت، حرفه ای نبودن در مطالعهی بازار و تولید مشتری مدار، سطح پایین دانش فنی، سطح پایین نوآوری در محصولات، حرفه ای نبودن در مدیریت کسب و کار، مدیریت ضعیف منابع انسانی به ویژه تشکیل پایدار تیم های کاری متخصص. بنابراین با توجه به مباحث گفته شده، می توان این مشکلات را به طور کلی در قالب فرآیند توسعهی محصول و مدیریت کردن این شرکت داراییهای دانشی ها مورد بررسی قرار داد. برای حداقل کردن نرخ شکست، صنعت خودروسازی نیاز به آگاهی بیشتر از کنترل کیفیت و استفاده از ابزارهای تخمین و برنامه ریزی و همچنین جمع آوری و نگهداری اطلاعات گذشته از پروژه های پیشین دارد از اینرو محقق در این پژوهش بدنبال بررسی وضعیت محصولات جدید از لحاظ عملکرد و موفقیت آنها در بازار و همچنین بررسی فرآیندهای مدیریت دانش در موفقیت این محصولات میباشد. و با توجه به بررسی فوق می توان این سوال را مطرح کرد که:
آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر توسعهی محصول جدید اثر معناداری دارد؟
1-3: اهمیت و ضرورت موضوع
اغلب شرکت های پیشرو در سراسر جهان به این حقیقت کاملاً واقف هستند که مهمترین عاملی که باعث برتری آنها در بازار رقابت جهان میگردد، داشتن قابلیت استمرار در طراحی وعرضه محصول جدید به بازار، سریعتر و مؤثرتر از سایر رقباست. امروزه بقای سازمانی در گرو گرایش به سمت محصولات جدید و به کارگیری روشهایی برای ایجاد محصولات جدید موفق است. با پیشرفت فناوری، رقابتی شدن هرچه بیشتر سازمان ها و پیدایش علوم و تجهیزات جدید تولیدی، تغییرات اساسی در نیازها و سلایق مشتریان، تولید محصولات جدید با چالشهای جدیدی روبرو شده است. همچنین به دلیل مخاطراتی که در عرضه محصولات جدید وجود دارد، شرکت ها باید پیوسته در مورد بهبود فرآیند توسعه محصولات جدید تفکر کنند. متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرم های رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و در عوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت محصولات و خدمات جدید به بازار، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است (اخباری و تقوی فرد، 1386).
ایکوجیرو نانوکا کارشناس مشهور مدیریت دانش ژاپن میگوید: در اقتصادی که تنها چیز با ثبات بیثباتی است یک منبع مطمئن و بادوام مزیت رقابتی، دانش است وقتی هر شب تقاضاها تغییر میکند، فن آوری ها توسعه مییابد و رقبا زیاد میشوند، شرکتهایی موفق هستند که همواره دانش جدید ایجاد میکنند و آن را به طور گسترده در سراسر سازمان اشاعه میدهند و به سرعت آن را به صورت فن آورانه و محصولات جدید نشان میدهد (رادینگ، 1999). ترکیب مدیریت دانش و توسعه محصول جدید در کسب و کارهایی که ماهیت آنها دانشی و فن آورانه است موضوعیت بیشتری دارد. مدیریت دانش یک نظام کارآمد برای
بهره برداری مناسب از سرمایه های فکری انسان است توسعه عملکرد محصولات جدید یک فرآیند دانش محور و انسان محور است و دسترسی افراد به دانش و اطلاعات درست و صحیح در زمان موردنیاز امری حیاتی و ضروری برای موفقیت یک فرآیند است فعالیت های مدیریت دانش انجام شده در یک پروژه هم برای موفقیت خود پروژه سودمند میباشد و هم پایه و اساس خلق دانش های بعدی و یادگیری
میباشد (راس و لیندوال، 2002).
مورد مطالعه در این تحقیق شرکت عقاب افشان تولید کننده اتوبوس های اسکانیا در ایران است در این صنعت شرکت ها با مشکلات زیادی روبرو هستند یکی مهمترین مشکلات شرکت عقاب افشان در اقتصاد امروز مواجه شدن با تحریم اقتصادی ایران است که موجب شده است واردات شاسی های اتوبوس از کشور سوئد با نرخ بالای ارز و به صورت نقدی مبادله گردد و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش قیمت فروش محصولات میگردد و از طرفی وجود رقبا در داخل و واردات اتوبوس های کشور چین به ایران و قیمت مناسبتر این محصولات مشتریان این شرکت را محدود کرده است، در نتیجه علیرغم کیفیت خوب و مشتری مداری و خدمات پس از فروش مناسب، مشتریان خود را از دست داده است. یکی از راه حلهای موجود برای حل این معضلات، صادرات محصولات به کشورهای همسایه میباشد که موجب میگردد نرخ مبادلات ارزی کاهش یابد و این امر مستلزم توسعه محصول جدید به منظور به دست آوردن بازارهای جدید است و از آنجایی که مدیریت دانش یک سرمایه نامشهود محسوب میشود میتوان از آن برای کاهش هزینه ها در جهت توسعه محصول جدید بهره برد.
با توجه به اهمیت و جایگاه توسعه محصولات جدید در سازمان و نیز کاربردی بودن آن و از همه مهمتر اعتقاد و توجه مدیران به افزایش استفاده از این رویکرد، ضرورت چنین مبحثی احساس میشود و مشخص است که مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای توسعه محصولات جدید نتایجی را به سیستم تولید سازمان نیز تزریق مینماید و همچنین منابع سازمان را در جهت کارآمدی این ابزار برای افزایش بهرهوری مجاب مینماید تا از طریق فرایندهای مدیریت دانش و بررسی های دقیق، از آزمون و خطای بیمورد جلوگیری شود و منابع مالی صرف هزینه های بی مورد نگردد و سبب اتلاف وقت و هدر دادن نیروی انسانی و سایر منابع نشود از طرفی ضمن تغییر گرایش و روند عملکرد شرکت به سوی انطباق سازمان با مشتری حرکت مینماید، به کارایی و انجام موفق وظایف و اختیارات کمک نموده و موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت میگردد. از این رو پیاده سازی و بهره گیری از فرآیندهای مدیریت دانش در عصر حاضر و ارائه محصولات جدید موفق، مبنا واساسی برای موفقیت شرکت است.
1-4: مدل مفهومی پژوهش
الگو یا مدل یک عبارت آماری درباره روابط بین متغیرهاست (هومن، 1378). این الگوها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، شکلهای مختلفی به هم می گیرند. مدل مفهومی پژوهش حاضر در ذیل رسم شده است. مدل فرآیندهای مدیریت دانش بکار رفته در این پژوهش، مدل ارائه شده توسط شفیعی
نیکآبادی (1391) می باشد و مدل توسعه محصول جدید این مدل برگرفته از مدل ارائه شده توسط ون پای ونگ (2009) است.
1-5: هدف ها و پرسش های پژوهش
هدف اصلی هر پژوهش، یافتن پاسخهای مناسب برای پرسشهایی است که در ذهن محقق وجود دارند. قبل از انجام پژوهش، پرسش های زیر برای محقق مطرح شده اند:
1- مهمترین فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟
2- مهمترین مؤلفه های عملکرد توسعه محصول جدید در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟
3- آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید اثر معناداری دارند؟
همچنین این موضوع مربوط به اهداف کاربردی برای شرکت عقاب افشان (اسکانیا) تولید کننده
اتوبوسهای عقاب میباشد همچنین کلیه شرکت های خودروساز میتوانند از نتایج این تحقیق بهره لازم را ببرند. دانشگاهها ممکن است به نتایج ارزشمندی برای توسعه سمینارها و برنامههای آموزشی در مورد فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید دست یابند و همچنین زمینه لازم برای تحقیقات دانشجویان را فراهم میکند.
1-6: فرضیه های پژوهش
1- فرآیند خلق دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
2- فرآیند توزیع دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
3- فرآیند ثبت، ذخیره و نگهداری دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
4- فرآیند کاربرد و بهره برداری دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
5- فرآیند ارزیابی و بازخور دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
1-7: جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان میباشد علت انتخاب این صنعت ماهیت دانش محور آن و نقش اساسی دانایی در تولید و توسعهی محصولات جدید و ارائهی خدمات در صنعت اتوبوس سازی میباشد.
نمونه از بین افرادی که حداقل سه سال سابقه کار در زمینه مدیریت داشته و یا حداقل یک ویژگی از خصوصیات زیر را داشته باشند.
1- دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشتهی مدیریت یا اقتصاد باشند و یا دورههای آموزشی مدیریت دانش یا زنجیره تأمین و یا توسعه محصول را گذرانده باشد.
2- دارای گزارشات، تحقیقات یا مقالات علمی در حوزه های مدیریت دانش، توسعهی محصول و یا زنجیرهی تأمین باشند.
3- فعالیت اجرایی آنها در زمینه برنامه ریزی استراتژی، توسعه محصول جدید یا مدیریت دانش باشد.
نمونه گیری موجود در این بخش، از میان کارشناسان زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان انتخاب شده است و از آنجایی که این موضوع از موضوعات جدید و تازه مطرح شده در صنایع می باشد و تعداد افراد پاسخ دهنده مطلوب و مرتبط برای پاسخگویی محدود است، نمونه ها به نحوی قضاوتی و هدفمند انتخاب شده اند.
1-8: روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از لحاظ متغیر، کیفی بوده و از لحاظ گردآوری داده، توصیفی – پیمایشی است که به صورت همبستگی – علی انجام شده است. دراین پژوهش، ضمن بررسی وضعیت متغیرهای موجود در مدل پژوهش، رابطه و تأثیر آنها با یکدیگر از طریق نرمافزار spss، لیزرل سنجیده شده است.
روش و ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، کتابخانه ای – میدانی است. به‌منظور گردآوری اطلاعات در مورد پیشینه تحقیق از روش مطالعه کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و گزارش‌های تحقیقات داخلی و خارجی و در مورد داده‌های لازم مرتبط با اهداف و آزمون فرضیه‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت و در صورت نیاز مصاحبهی سازمان یافته محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها. پاسخگویی به سوالات و فرضیه های تحقیق از ابزارهای آمار توصیفی و آمار استنباطی به ویژه تحلیل عاملی و تحلیل مسیر و بررسی برازش مدل استفاده شده است. تحلیل های آماری با کمک دو نرم افزار spss (نسخه 19) و لیزرل (نسخه 8.54) انجام شده است.
1-9: قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی
پژوهش حاضر از مهرماه 1391 آغاز و در شهریورماه 1392 خاتمه یافت. مدیران و کارشناسان زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان، جامعه آماری این پژوهش میباشند. موضوع مورد بررسی بر اساس مدل نهایی پژوهش، تلفیقی از مدل فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شفیعی نیک آبادی (1391) و مدل عملکرد توسعه محصول جدید ون پای ونگ (2009) می باشد که به منظور بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید مطرح گردید. شاخصهای مربوط به هر یک از مؤلفههای مدل پژوهش، بر مبنای تعاریف ارائه شده در مقالات، کتب و مجلات فارسی و لاتین، جدول بندی شده است که در نهایت پس از تأیید صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
1-10: تعاریف عملیاتی واژگان پژوهش
1-10-1: مدیریت دانش:

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید